Skip to main content

Juridisch en Fiscaal

Art. 1 Schending voorwaarden
1.1 Bij schending van de voorwaarden op een manier die CompoundCapital als ongepast ervaart, indien informatie wordt misbruikt, of er op enigerlei wijze een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven kan CompoundCapital de gebruiker schorsen. Daarnaast behoud CompoundCapital zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen voor enige schade die is veroorzaakt.
1.2 Artikel 1.1 is onverminderd van toepassing bij de verspreiding van roddels, laster of het afleggen van verklaringen die CompoundCapital als bedrijf of zijn werknemers kunnen schaden.

Art. 2 Onjuistheden en fraude
2.1 Indien gebruiker meer bonus, winstresultaat of een andere vorm van vergoeding ontvangt door een fout van CompoundCapital, danwel een externe omstandigheid kan dit worden teruggevorderd, of verrekend worden met toekomstige te ontvangen betalingen.
2.2 CompoundCapital gaat uit van de juistheid van de verstrekte informatie door gebruiker. Op het moment dat er onjuiste informatie is doorgegeven behoud CompoundCapital het recht om deze persoon te schorsen en juridische stappen te ondernemen indien schade is veroorzaakt.
2.3 Indien gebruiker aanbrengbonussen ontvangt door oneigenlijk gebruik te maken van het beleid; waaronder, maar niet beperkt tot, het aanmaken van nieuwe accounts die feitelijk onder een al bestaande gebruiker vallen, behoud CompoundCapital het recht om aanbrengbonussen te weigeren, danwel terug te vorderen.

Art. 3 Juridisch & Fiscaal
3.1 CompoundCapital benadrukt dat gebruiker onderworpen is aan de wetten en regelgeving van het land waar deze (rechts)persoon woonachtig is en zelf verantwoordelijk is voor de naleving hiervan.
3.2 Gebruiker is geen werknemer van CompoundCapital en mag nimmer beweren op enige wijze verbonden te zijn aan het bedrijf.
3.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de betaling van belasting over de verkregen financiële middelen.
3.4 Indien CompoundCapital op enig moment aansprakelijk wordt gehouden voor enige belasting of vergoeding op basis door gebruiker verkregen financiële middelen, in de ruimste zin des woords, gaat gebruiker er mee akkoord CompoundCapital schadeloos te stellen en te vrijwaren van aansprakelijkheid.
3.5 In aanvulling op art. 3.5 is het CompoundCapital toegestaan om de belastingaanslag of vergoeding te verrekenen met toekomstige financiële vergoedingen.
3.6 Indien CompoundCapital vermoedt dat gebruiker wetten of regelgeving overtreedt kan CompoundCapital met onmiddellijke ingang de toegang tot het account en de financiële middelen blokkeren en verdere juridische stappen ondernemen zonder verdere kennisgeving.
3.7 Gebruiker stemt ermee in dat CompoundCapital niet aansprakelijk kan worden gesteld voor beloftes, verklaringen of garanties, impliciet of expliciet, die zijn gedaan door een persoon, niet zijnde een medewerker van CompoundCapital.

Art. 4 Algemene mededeling
4.1 Gebruiker accepteert en garandeert als enige verantwoordelijk te zijn voor zijn handelen en handelt zonder enige vorm van garantie of zekerheid, expliciet of impliciet, wat betreft de uitkomst.

Art. 5 Geschillen
5.1 Indien gebruiker een klacht heeft of zijn ongenoegen wenst te uiten dan zal hij dit altijd eerst bij CompoundCapital neerleggen om het bedrijf de kans te bieden het samen op te lossen.
5.2 Ingeval van geschillen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in der minne op te lossen.
5.3 Indien onmogelijk gebleken is een geschil in der minne, of met behulp van begeleiding, op te lossen zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Art. 6 Toepasselijk recht
6.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.